masthead Created with Sketch.

LL´AMICE Köpvillkor

 


Om Inizio i Ängelholm AB

Appen och/eller e-handelsplatsen Ll’Amice Ängelholm (”Appen/E-handelsplatsen”) tillhandahålls av Inizio i Ängelholm AB med organisationsnummer 559294-0992 (”Säljaren”, ”vi”, eller ”oss”). Om du vill kontakta oss hittar du kontaktinformation under punkt 12 nedan.

 1. Om köpvillkoren och köp via Appen/E-handelsplatsen 

Dessa köpvillkor gäller vid beställning och köp av produkter och tjänster via Appen/E-handelsplatsen. Avtal om köp initieras via Appen/E-handelsplatsen och ska anses ingånget när vi har bekräftat din beställning i orderbekräftelse eller, om detta sker tidigare, när du har påbörjat användning av en beställd tjänst.

 1. Priser och produkter

Priser för produkter och tjänster anges inklusive moms i angiven valuta. I kassan presenteras det totala priset, inklusive alla avgifter såsom fraktavgift, expeditionsavgift och liknande.

Vi har som mål att alltid hålla Appen/E-handelsplatsen uppdaterad vid eventuella förändringar i produktutbudet, men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Vi eftersträvar att alla priser och produktbeskrivningar i Appen/E-handelsplatsen är helt korrekta men, reserverar oss för eventuella fel. 

 1. Beställning

Beställning görs i Appen/E-handelsplatsen. Vid beställning ska mailadress, namn och telefonnummer anges. All personinformation som anges vid beställning ska vara korrekt och avse den som beställer produkterna. Vi ansvarar inte för utebliven leverans till följd av att otillräcklig eller felaktig information har lämnats vid beställningen. Alla dina beställningar finns under Historik i Appen alt på mail för E-handelsplatsen.

 1. Betalning

I kassan presenteras de betalmetoder som är tillgängliga för respektive produkt eller tjänst. Betalning sker genom kortbetalning, Swish eller på annat sätt i enlighet med de köp- och betalningsvillkor som gäller för respektive betalningsmetod och som anges i samband med köpet. Kvitto skickas elektroniskt till din angivna e-post. 

Kortbetalning

Vi accepterar betalning med Visa, MasterCard. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

Betalning med kort förutsätter att kunden registrerar ett eller flera betalkort eller annat betalmedel genom att ange kortinformationen i Appen/E-handelsplatsen. För betalkort ska kortnummer, utgångsdatum och säkerhetskod/CVV-kod registreras.

Betalning med Swish

Vi accepterar betalning med Swish. Debitering sker direkt på det till Swish knutna telefonnummer som anges vid betalning. Vid betalning med Swish ombeds man öppna appen för Swish samt legitimera sig med e-identitet.

 1. Orderbekräftelse och leverans

När vi mottagit din beställning bekräftar vi detta direkt i Appen/E-handelsplatsen. När din beställning är bekräftad och redo för leverans för du en orderbekräftelse i Appen/E-handelsplatsen.

Tillgängliga leveransalternativ presenteras i kassan, du väljer själv leveransalternativ när du lägger din beställning.

 1. Avbeställning (ångerrätt)

När du handlar via Appen/E-handelsplatsen har du enligt distansavtalslagen rätt att frånträda beställningen (ångerrätt) genom att meddela oss detta inom 14 dagar. Vid köp av tjänsten räknas fristen från beställningen och vid köp av vara från det att du mottagit varan. Vi återbetalar då de avgifter du har betalat för den aktuella produkten eller tjänsten. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka.

Ångerrätten gäller endast under förutsättning att (i) produkten returneras i oskadat skick, eller (ii) att vi inte har påbörjat leveransen av den tjänst för vilken du vill frånträda en beställning. Observera att försäljning av mat inte omfattas av ångerrätt. Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida, där också blanketter för utövande av ångerrätt finns tillgängliga.

 1. Produktgarantier

Vi lämnar inga garantier på de produkter som du köper och beställer från oss, men du har alltid rätt att reklamera felaktig produkt inom tre år från ditt inköp (se punkt 9). I den utsträckning som tillverkare av en produkt lämnar garantier gäller givetvis sådana garantier för produkten.

 1. Reklamation 

När du får dina produkter är det viktigt att du kontrollerar så de inte är skadade eller felaktiga. Om du anser att en levererad produkt eller tjänst är felaktig ska du inom skälig tid reklamera produkten eller tjänsten genom att kontakta oss. Vi undersöker då reklamationen och meddelar om vi kan godta reklamationen och i sådana fall hur vi avhjälper felet, t.ex. genom omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomförs så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag reklamationen slutbehandlats.

 1. Immateriella rättigheter

Din användning av Appen/E-handelsplatsen innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till dig. Du får inte använda, kopiera, ändra eller på̊ annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till oss eller våra samarbetspartners (till exempel, men inte uteslutande, information och bilder som görs tillgängliga via Appen/E-handelsplatsen) inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan. 

 1. Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Säljbolaget att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbsida här.

 1. Kontakt & Kundtjänst

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss enligt följande:

Inizio i Ängelholm AB

Storgatan 85, 26235 Ängelholm

info.angelholm@llamice.se

0431-177 17

 1. Force Majeure

Vi är inte ansvariga för skada eller bristande fullgörelse till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Om en omständighet i enlighet med denna punkt 13 kvarstår under en period som överstiger 1 månad har part rätt att med omedelbar verkan säga upp avtal om köp vars fullgörande förhindras av sådan omständighet.

 1. Generell ansvarsbegränsning

Vårt ansvar för levererade produkter och tjänster förutsätter att de används på avsett sätt. Vårt övriga ansvar för skador som kan uppstå till följd av fel i produkter och tjänster som vi levererar är begränsat till vad som följer av tillämplig tvingande lagstiftning. Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat ansvarar vi inte i något fall för indirekt skada eller förlust, och vår ersättningsskyldighet i förhållande till dig är, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, begränsad till den ersättning du erlagt för berörd produkt eller tjänst.

För att vara berättigad till eventuell ersättning för skada ska din begäran om ersättning framställas inom skälig tid från det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.

 1. Ändring av avtalsvillkor

Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra dessa allmänna villkor. För genomfört köp gäller alltid de villkor som har godkänts och accepterats av dig i samband med aktuellt köp.

 1. Tvister och tillämplig lag

Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa köpvillkor ska i första hand avgöras genom förhandling mellan Säljbolaget och dig som kund. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på din begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Tvisten kan även prövas av allmän domstol varvid svensk rätt ska tillämpas.

Öppettider

Måndag 16.00 -22.00

Tisdag 16.00-22.00

Onsdag 16.00-22.00

Torsdag 16.00-22.00

Fredag 16.00-00.00

Lördag 16.00-00.00

Söndag 12.00-22.00

Drömmen om Italien

Copyright Ll'Amice 2024